มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ กลุ่ม 2
ระดับ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2559

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5912254060
นางสาวปณิดา บุญย่านยาว 
2
5912254062
นางสาวพลอยไพลิน เทพทอง 
3
5912254079
นางสาวสุชานันท์ ชาติชำนาญ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................