มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา คณิตศาสตร์ กลุ่ม 1
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2564

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6412207002
นางสาวธิดารัตน์ แซ่ลี 
2
6412207003
นางสาวพัชรวดี คำบุญ 
3
6412207004
นางสาวศิริพร เจนไชย 
4
6412207005
นายชาญชัย เพชรสอาด 
5
6412207006
นายภัคพล เฝ้าหนองคู่ 
6
6412207007
นายวงสกร สุคนธ์ 
7
6412207008
นายวุฒิศักดิ์ วัฒนศัพท์ 
8
6412207010
นางสาวธีรนันท์ แย้มทัศน์ 
9
6412207011
นายรัตนภูมิ แสงสุวรรณ์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................