มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ฟิสิกส์ กลุ่ม 1
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2565

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6512230001
นางสาวกัญญาภัค พุ่มอิ่ม 
2
6512230002
นางสาวจอมขวัญ บุญธรรม 
3
6512230003
นางสาวบัณฑิตา บุญสีมาศ 
4
6512230005
นายถนอมศักดิ์ สังเงิน 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................