มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การบริหารการศึกษา แผน ข.
ระดับ ครุศาสตรมหาบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2563

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6367101015
นางสาวกนกวรรณ พรหมมา 
2
6367101016
นางสาวเฟื่องลดา สุยะนา 
3
6367101017
นางสาวเมชุดา พุ่มมาลา 
4
6367101018
นางสาวศิริกุล แสงศรี 
5
6367101019
นางสาวศุภนิดา อินทร์สุข 
6
6367101020
นางสาวสกุลรัตน์ พรมกลิ้ง 
7
6367101022
นายกัมปนาท คำอ่อน 
8
6367101023
นายณัฐพงศ์ ศรีโพธิ์ 
9
6367101024
นายธนรวิทย์ รอดปั้น 
10
6367101025
นายพงษ์ดนัย พิณชนะ 
11
6367101026
นายวรวิทย์ หอมวงษ์ 
12
6367101027
นายวินัย ทาพันธ์ 
13
6367101028
นายสัณห์ชัย สิริปิยานนท์ 
14
6367101029
นายชุติพนธ์ ไชยเวช 
15
6367101030
นางแก้วกัลยาณี ใจสมัคร 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................