มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา นิติศาสตร์ กลุ่ม 3
ระดับ นิติศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2559

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5912412113
นางสาวอภิชญา พิมวงษ์ 
2
5912412131
นายพิริยะ สินปรีดี 
3
5912412133
นายวิสันต์ นาคะ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................