มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการ 21/10
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6035602004
นางสาวชุติมา สังข์ทอง 
2
6035602009
นางสาวพรทิพย์ หล่ำรัศมี 
3
6035602010
นางสาวเพ็ญนภา ด้วงมา 
4
6035602015
นางสาวสายธาร สาหินกอง 
5
6035602016
นางสาวสุนีย์ แซ่อึ้ง 
6
6035602021
นายกฤติกา บุญพยอม 
7
6035602033
นางสาวรัชดาภรณ์ แช่มเทศ 
8
6035602035
นางสาววันเพ็ญ เถาอวน 
9
6035602045
นายอธิพงศ์ ตนาวรรณ 
10
6035602052
นางสาวณัฐศิกานต์ บูรภักดี 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................