มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การบัญชีบัณฑิต 27/08
ระดับ บัญชีบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2566

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6635615001
นางสาวคมคาย สิทธิยศ 
2
6635615002
นางสาวชนาพร เพลิดเพลิน 
3
6635615003
นางสาวชนาภา อ๊อกเกลี้ยง 
4
6635615004
นางสาวชนิดาภา หลวงแสนเชือก 
5
6635615005
นางสาวชัญญานุช มิชิฉัยยะ 
6
6635615006
นางสาวชุติมา ตั๊นหว้า 
7
6635615007
นางสาวโชติกา อาทิตย์แก้ว 
8
6635615008
นางสาวนัธทมล จัดแก้ว 
9
6635615010
นางสาวพรรณศิริ จิระกูล 
10
6635615011
นางสาวพรรณสรณ์ ทองสอน 
11
6635615013
นางสาวพิมพิชญา สนิทบุรุษ 
12
6635615014
นางสาวมณิสร ปั้นแจ่ม 
13
6635615015
นางสาวเยาวรัตน์ นาคขำ 
14
6635615016
นางสาวรัตชา ชูยิ้ม 
15
6635615017
นางสาวรัตนากร แสนกลิ่น 
16
6635615018
นางสาวรัตนาภรณ์ แก้วเอี่ยม 
17
6635615019
นางสาวรุ่งนภา ดอนตุ้มไพร 
18
6635615021
นางสาววสิตา แสงใสแก้ว 
19
6635615023
นางสาวสุจิตรา ศรีเครือ 
20
6635615024
นางสาวสุพรรษา ลองสำลี 
21
6635615025
นางสาวสุวนันท์ คงรอด 
22
6635615027
นางสาวอารีรัตน์ ใจรักษ์ 
23
6635615028
นายคมสันต์ ศรีสังข์ 
24
6635615029
นายฉัตรชัย กิจทร 
25
6635615030
นายเฉลิมทรัพย์ พินนัตศักดา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การบัญชีบัณฑิต 27/08
ระดับ บัญชีบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2566

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
6635615031
นายธีรเดช ผาคำ 
27
6635615032
นายภราดร ฉิมศิริ 
28
6635615035
นางสาวจิรารัต เพ็งสลุด 
29
6635615052
นางสาววีรญา พุทธรัตน์ 
30
6635615053
นางสาวศานตมล ศมศานติ์ 
31
6635615063
นายวีรวัฒน์ แทนจำรัส 
32
6635615066
นางสาวพิมวรดา สร้อยวิชา 
33
6635615067
นางสาวณปภัช บุญสีโห้ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................