มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่ม 1
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6012224004
นางสาวนันทวัน อินทรปาน 
2
6012224010
นายชาคริต จันทะวาศ 
3
6012224012
นายธนพัฒน์ แพงสี 
4
6012224020
นายวัสสการ อุลนรุต 
5
6012224026
นายอภิสิทธิ์ หินอ่อน 
6
6012224029
นายอัศรา คล้ายนิยม 
7
6012224042
นายทรงวิทย์ ชาวพิจิตร 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................