มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่ม 1
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6012224001
นางสาวกุลวดี วิชาชาติ 
2
6012224002
นางสาวณัฐธยาน์ เฟื่องห้อย 
3
6012224003
นางสาวดวงรัตน์ คีรีรมย์ 
4
6012224004
นางสาวนันทวัน อินทรปาน 
5
6012224005
นางสาวมนัสวี ศรีภิรมย์ 
6
6012224006
นางสาวมานีตะวัน บัวพรม 
7
6012224007
นางสาวสุทธิดา อุ่นหลง 
8
6012224009
นายจักรกฤษณ์ เหล่าอุดม 
9
6012224010
นายชาคริต จันทะวาศ 
10
6012224011
นายทศพล กลิ่นทอง 
11
6012224012
นายธนพัฒน์ แพงสี 
12
6012224014
นายธนาธิป อยู่คง 
13
6012224015
นายนิจเทศน์ เถื่อนเป้า 
14
6012224017
นายพัทธดนย์ พันสด 
15
6012224018
นายวรรธนะ จันสุตะ 
16
6012224019
นายวรรธนัย มงคลลักษณ์ 
17
6012224020
นายวัสสการ อุลนรุต 
18
6012224021
นายวาทิน คงช้าง 
19
6012224023
นายสิทธิพร วันทมาตย์ 
20
6012224024
นายสิทธิศักดิ์ เนตรแสงสี 
21
6012224025
นายสุพจน์ พูลคล้าย 
22
6012224026
นายอภิสิทธิ์ หินอ่อน 
23
6012224027
นายอรรถพล ตรงต่อกิจ 
24
6012224028
นายอัครชัย ทองมี 
25
6012224029
นายอัศรา คล้ายนิยม 
26
6012224042
นายทรงวิทย์ ชาวพิจิตร 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................