มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่ม 2
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2559

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5912224044
นายธิชากรณ์ ต้นคำ 
2
5912224048
นายวัยวุฒิ งามชื่น 
3
5912224052
นายสิมโรจน์ ลีนิน 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................