มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่ม 2
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2559

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5912224036
นายก้องไพศาล ยะสุกิม 
2
5912224043
นายณัฐพล วงษ์แสงตา 
3
5912224044
นายธิชากรณ์ ต้นคำ 
4
5912224045
นายพิศาลชัย กลิ่นแย้ม 
5
5912224046
นายภาคภูมิ พิมานมาศ 
6
5912224047
นายจีรพัส คำมินเศก 
7
5912224048
นายวัยวุฒิ งามชื่น 
8
5912224050
นายศุภกร ภูติณณานนท์ 
9
5912224051
นายสหรัฐ ทับทอง 
10
5912224052
นายสิมโรจน์ ลีนิน 
11
5912224053
นายอภิสิทธิ์ พิมหนู 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................