มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการ 23/40
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2562

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6232602003
นางสาวเกวลิน ชาภูวงษ์ 
2
6232602013
นางสาวภัทรพร รัตโนภาส 
3
6232602019
นางสาวศศิธร ธัญญาหาร 
4
6232602029
นายคมสัน อินทรรัตน์ 
5
6232602033
นายธีรวิทย์ หลิมมงคล 
6
6232602035
นายมนตรี ชาติคำยี่ 
7
6232602036
นายเรวัต เอมโอด 
8
6232602038
นายวัฒนชัย แก้วนวล 
9
6232602047
นายนัฐรินทร์ พุ่มสวัสดิ์ 
10
6232602049
นางสาวกาญจนา เขียวพุ่มพวง 
11
6232602050
นายปรวัตร ทองเนียม 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................