มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการ 23/40
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2562

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6232602001
นางสาวกมลพรรณ กรมเวช 
2
6232602002
นางสาวกาญจนา ข่มอาวุธ 
3
6232602003
นางสาวเกวลิน ชาภูวงษ์ 
4
6232602005
นางสาวจันทิมา ยามวัน 
5
6232602007
นางสาวณัฐธิดา เจนชล 
6
6232602010
นางสาวธัญญรัตน์ คล้ายฉิม 
7
6232602011
นางสาวนวพร คำหอม 
8
6232602013
นางสาวภัทรพร รัตโนภาส 
9
6232602015
นางสาวเรวดี เงินคำมูล 
10
6232602017
นางสาววิมลรัตน์ เพ็ชพริก 
11
6232602018
นางสาวศวิตา เผือกอ่อน 
12
6232602019
นางสาวศศิธร ธัญญาหาร 
13
6232602020
นางสาวศิริลักษณ์ รักทุ่ง 
14
6232602022
นางสาวสุนิสา ยิ้มแก้ว 
15
6232602023
นางสาวสุภาสินี กลํ่ามอญ 
16
6232602024
นางสาวสุวนัท จิตตะระ 
17
6232602025
นางสาวโสภา เพชรน้อย 
18
6232602027
นางสาวอาภัสสร นิรัญศิลป์ 
19
6232602028
นายกฤติณัฐ คดคง 
20
6232602029
นายคมสัน อินทรรัตน์ 
21
6232602030
สิบโทจิรกิตติ์ เขื่อนแก้ว 
22
6232602031
นายจิรัฏฐินนท์ ศรีพิทักษ์ 
23
6232602032
นายณัฐวัตร กำมณี 
24
6232602033
นายธีรวิทย์ หลิมมงคล 
25
6232602034
นายปราโมทย์ มะธิปิไขย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการ 23/40
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2562

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
6232602035
นายมนตรี ชาติคำยี่ 
27
6232602036
นายเรวัต เอมโอด 
28
6232602038
นายวัฒนชัย แก้วนวล 
29
6232602039
นายศตวรรฒ อโนดาษ 
30
6232602041
นายสุรเสกข์ แตงอ่อน 
31
6232602044
สิบโทหญิงพลอยชมภู โสภณ 
32
6232602047
นายนัฐรินทร์ พุ่มสวัสดิ์ 
33
6232602048
นายวีรวัฒน์ สอนสุภาพ 
34
6232602049
นางสาวกาญจนา เขียวพุ่มพวง 
35
6232602050
นายปรวัตร ทองเนียม 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................