มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา นิติศาสตร์ กลุ่ม 2
ระดับ นิติศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5812412053
นางสาวจริยา จันตรี 
2
5812412056
นางสาวทักษพร ภูมิศรีศักดิ์ 
3
5812412064
นางสาวพิมพิลัย พันชูกลาง 
4
5812412069
นางสาวสวรส เศรษฐสุข 
5
5812412078
นายชิดชนน์ กรินทนาคะ 
6
5812412082
นายนฤเบศ มาลาศรี 
7
5812412088
นายระพีพัฒน์ บุญเกิด 
8
5812412095
นายอิทธิฎิ ทองกลิ่น 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................