มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ กลุ่ม 1
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2563

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6312603007
นางสาวปรางทิพย์ ปรากฎ 
2
6312603022
นายปาริวัฒน์ จุลโสด 
3
6312603024
นายวรวลัญช์ รบช้าง 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................