มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ กลุ่ม 1
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6012419001
นางสาวกันต์กมล เทพอำนวย 
2
6012419002
นางสาวกันย์สุดา บวบมี 
3
6012419003
นางสาวกุลสตรี นิลเสถียร 
4
6012419004
นางสาวเกศรินทร์ ฤทธิ์เนติกุล 
5
6012419005
นางสาวขวัญหทัย ใจสะอาด 
6
6012419006
นางสาวเจนจิรา กัญเชียง 
7
6012419007
นางสาวเฉลิมชนม์ นพคุณ 
8
6012419008
นางสาวชนิชา ผิวสะอาด 
9
6012419009
นางสาวชลธิชา เมฆสุวรรณ์ 
10
6012419010
นางสาวชุติมา ประจวบสุข 
11
6012419011
นางสาวฐานิตาพัชร์ เอี่ยมชู 
12
6012419012
นางสาวฐิติกาญจน์ มีมาก 
13
6012419013
นางสาวณัฐวดี เฉลิมผา 
14
6012419014
นางสาวธนภรณ์ ฟอร์สท 
15
6012419015
นางสาวธมนวรรณ วงค์จันทร์ 
16
6012419016
นางสาวธัญญาภรณ์ ขัติสอน 
17
6012419017
นางสาวธันยกานต์ สุวรรณปัญโญ 
18
6012419018
นางสาวธารทิพย์ คำโสภา 
19
6012419020
นางสาวนิรัชพร ภัทรกิจสกุล 
20
6012419021
นางสาวนิรุชา อ่ำขวัญ 
21
6012419022
นางสาวนิโลบล เกตุศรี 
22
6012419023
นางสาวปรียาภรณ์ พูลเกษม 
23
6012419024
นางสาวผกาสินี มินทร์เมือง 
24
6012419025
นางสาวพรรณิภา ผาสุข 
25
6012419026
นางสาวพัทธนันท์ สีสุทำ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ กลุ่ม 1
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
6012419027
นางสาวพิชญ์สินี อ้ายวงค์ 
27
6012419029
นางสาวภาวิณี กุลนอก 
28
6012419030
นางสาวมลฐิฬา คุ้มสุพรรณ 
29
6012419031
นางสาวมินทิรา นวนคำ 
30
6012419032
นางสาวยอแสง พินชะนะ 
31
6012419033
นางสาวรัตนมน อ่อนบึงพร้าว 
32
6012419035
นางสาววราภรณ์ ศรีคำจีน 
33
6012419036
นางสาววัศมล บุญธรรม 
34
6012419037
นางสาวสมฤทัย บกแก้ว 
35
6012419039
นางสาวสิริกมล สุทธิรัตน์ 
36
6012419040
นางสาวสุดารัตน์ เหล็กสิงห์ 
37
6012419041
นางสาวสุพิชญา ธนะขว้าง 
38
6012419042
นางสาวสุภาพร เลื่อนลอย 
39
6012419043
นางสาวโสรยา ทองคต 
40
6012419044
นางสาวอธิกา โยพันดุง 
41
6012419045
นางสาวอมิตา สุ่นเดช 
42
6012419046
นางสาวอรรพี คงพันธ์ 
43
6012419047
นางสาวอรวรรณ บับพาบุญ 
44
6012419049
นางสาวอัจฉราวรรณ คำสาย 
45
6012419050
นางสาวอารยา วิชาดี 
46
6012419051
นายชญานิษฐ์ อ่ำเกตุ 
47
6012419052
นายไซ แซ่ย่าง 
48
6012419053
นายธนากร บัวลม 
49
6012419055
นายนภัส ชื่นผล 
50
6012419056
นายนันทิพัฒน์ มนตะราช 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ กลุ่ม 1
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
51
6012419059
นายวรัท จันทร์เจริญ 
52
6012419060
นายวิเชษฐ์ บัวตูม 
53
6012419063
นายอนาวิล นิเวศนา 
54
6012419064
นายอัษฎาวุฒ แสงศรี 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................