มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การบัญชีบัณฑิต กลุ่ม 1
ระดับ บัญชีบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6012615002
นางสาวกฤษณา ดวงอุปะ 
2
6012615003
นางสาวเกศรินทร์ คงดี 
3
6012615004
นางสาวเกศินี แก่นสารี 
4
6012615005
นางสาวจันทิมา อยู่มณเทียร 
5
6012615006
นางสาวจิตติญา คมด้วย 
6
6012615007
นางสาวจิราพร คงกะพันธ์ 
7
6012615008
นางสาวกชพรรณ จันเริง 
8
6012615009
นางสาวฐานิต แป้นเมือง 
9
6012615010
นางสาวณีรนุช ปัญญาพยัคฆ์ 
10
6012615011
นางสาวธนวรรณ ดงเสือ 
11
6012615012
นางสาวนันทิดา คงสีสวยวนา 
12
6012615014
นางสาวนีรนุช โตเปลี่ยน 
13
6012615016
นางสาวบุณฑริกา กุลพรม 
14
6012615017
นางสาวเบ็ญจมาศ รัตนกมลวรรณ 
15
6012615018
นางสาวประทุมพร คมหา 
16
6012615019
นางสาวปริณาห์ ทองชมพูนุช 
17
6012615020
นางสาวปิยาอร บุญก่อ 
18
6012615021
นางสาวพรชนก สุริยะคำวงค์ 
19
6012615022
นางสาวพัชรา ศรีบุญเรือง 
20
6012615023
นางสาวพัชรี ศรีบุญเรือง 
21
6012615024
นางสาวเพ็ญพร เลอเลิศกุล 
22
6012615025
นางสาวภาวิณี ขันตีแก้ว 
23
6012615026
นางสาวภาวินี แซ่ตั้ง 
24
6012615027
นางสาวรัตติกาล รัตนนาม 
25
6012615028
นางสาวลักษมณ เป็นพุ่ม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การบัญชีบัณฑิต กลุ่ม 1
ระดับ บัญชีบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
6012615029
นางสาววรรณพร วางอุดม 
27
6012615030
นางสาววรรณวลี ราพานิช 
28
6012615032
นางสาววราภรณ์ เอี่ยมวิจารณ์ 
29
6012615033
นางสาววลัยพรรณ สีสุราษฎร์ 
30
6012615034
นางสาววาสิตา ไกรสร 
31
6012615035
นางสาววิภาวี การะเกตุ 
32
6012615036
นางสาววีรวรรณ ทองงามดี 
33
6012615037
นางสาวศศิธร ฮี้เกษม 
34
6012615038
นางสาวศศิประภา ไทยบุญเรือง 
35
6012615039
นางสาวสุชัญญา เสือเปรม 
36
6012615040
นางสาวสุธัญญา ไพรวิโรจน์ 
37
6012615041
นางสาวสุนันทา แสงอบ 
38
6012615043
นางสาวแสงรวี เอื้อเฟื้อพันธ์ 
39
6012615044
นางสาวอทิติยา อ่ำน้อย 
40
6012615045
นางสาวอุมาพร สอนบุญมา 
41
6012615046
นางสาวไอรีน คงปรีชา 
42
6012615047
นายภัทรพล แซ่โค้ว 
43
6012615048
นายศศิพงศ์ โถปริก 
44
6012615095
นายศิริชัย เบี้ยเลี่ยม 
45
6012615099
นางสาวมุทิตา โพธิ์วัง 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................