มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์ กลุ่ม 1
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2559

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5912208014
นางสาวตะวัน ไหวมาก 
2
5912208016
นางสาวนาตยา แสงสว่าง 
3
5912208017
นางสาวปทิตตา แท่นทอง 
4
5912208021
นางสาวมินตรา ศรีบุญเรือง 
5
5912208025
นางสาววิจิตรา เอี่ยมสาย 
6
5912208032
นางสาวอริสา แซ่ลี 
7
5912208035
นายธนิก กันแตง 
8
5912208037
นายธวัตชัย มั่นเมือง 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................