มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการ 27/39
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2566

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6632602001
นางสาวกมลลักษณ์ ชูแสงทอง 
2
6632602002
นางสาวจารุณี ธนสถาพร 
3
6632602004
นางสาวชัญญานุช ทองศรี 
4
6632602005
นางสาวณิชากร ด้วงดี 
5
6632602006
นางสาวธัญญาพร ผาสุข 
6
6632602007
นางสาวธัญลักษณ์ กริ่งทอง 
7
6632602008
นางสาวน้ำหนึ่ง เรืองฤทธิ์ 
8
6632602009
นางสาวปภาวดี โจทย์ครบุรี 
9
6632602010
นางสาวพิลาศลักษณ์ พูลสาย 
10
6632602011
นางสาวภวรัญชน์ ทิมทัศ 
11
6632602012
นางสาวเมขลา ตาลพันธุ์ 
12
6632602013
นางสาวเยาวเรศ ทับเงิน 
13
6632602014
นางสาวรัตนกาญจน์ ชาญประพันธ์ 
14
6632602015
นางสาวศิรินภา ใจสุข 
15
6632602016
นางสาวสิริอรจิรา ณัฏฐ์ชนิศาสุธี 
16
6632602017
นางสาวสุรภา ขำน้ำคู้ 
17
6632602018
นางสาวสุวดี พรมทอง 
18
6632602019
นางสาวสุวิดา ขมคิ้ม 
19
6632602020
นางสาวอรชุมา อยู่ศรี 
20
6632602021
นางสาวอรัชพร ชูเกียรติ 
21
6632602022
นางสาวอังศุมาลิน ครุฑบึงพร้าว 
22
6632602023
นางสาวอัญชลีพร รักศักดิ์ศรี 
23
6632602025
นายชญานนท์ ณ เพชร 
24
6632602026
นายญาณวุฒิ มณีเสม 
25
6632602027
นายดลพิษิฐ บัวผัน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการ 27/39
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2566

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
6632602028
นายทิวากร ลาภยิ่ง 
27
6632602029
นายธนชิต ฐานโชติ 
28
6632602030
นายธนณัฐวัฒน์ สงวนวงษ์ 
29
6632602031
นายธนพล แก่นจักร์ 
30
6632602032
นายปาราเมศ จะนะสมบัติ 
31
6632602033
นายพชร สุรรัตน์ 
32
6632602034
นายพฤทธิ์ ไพรสิงห์ 
33
6632602035
นายภาณุวิชญ์ สุ่มงาม 
34
6632602036
นายภูมิภัทร จันทร์อุดม 
35
6632602037
นายภูวดล พงษ์ปรีชา 
36
6632602038
นายภูษิต มาลา 
37
6632602039
นายวชิรพัชร์ ขำวงฆ้อง 
38
6632602040
นายศักดา ศิกษมัต 
39
6632602041
นายศุภกาญจน์ จิตต์รำพึง 
40
6632602042
นายสุรกานต์ อินทรกูล 
41
6632602043
นายสุวิจักขณ์ ดีพราหมณ์ 
42
6632602044
นายอนุเชษฐ์ ไกรกิจราษฏร์ 
43
6632602045
นายช.อติณัฏฐ์ เพ็ชญไพศิษฏ์ 
44
6632602046
นางสาวชมพูนุช กลิ่นทับ 
45
6632602047
นายกันติชา มั่นสวาทะไพบูลย์ 
46
6632602048
นางสาวณัชชมนต์ ธีรศานติพันธ์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................