มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การวิจัยและประเมินทางการศึกษา แผน ก2
ระดับ ครุศาสตรมหาบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2566

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6667124001
นางสาวตรงกมล พรมอ่วม 
2
6667124002
นายนนธวัช เพชรน่วม 
3
6667124003
นายวันเสด็จ บัววังโป่ง 
4
6667124004
นายอนุรักษ์ สิงห์กลิ่น 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................