มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การบัญชีบัณฑิต กลุ่ม 1
ระดับ บัญชีบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2565

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6512615001
นางสาวกนกกาญจน์ เขียวโต 
2
6512615002
นางสาวกนกอร หมวกชา 
3
6512615003
นางสาวกฤษณา บุญดา 
4
6512615004
นางสาวกัณฐิกา ทองดี 
5
6512615005
นางสาวกิตติยาภรณ์ ต้นสา 
6
6512615006
นางสาวขวัญพิชชา พุฒนาค 
7
6512615007
นางสาวเขมิกา ยิ้มปิ่น 
8
6512615008
นางสาววีรวรรณ พรมมา 
9
6512615009
นางสาวชลิดา ทองนพรัตน์ 
10
6512615010
นางสาวชลิดา ธงชัย 
11
6512615011
นางสาวณัฐกมล ศรีทัศน์ 
12
6512615012
นางสาวณัฐณิชา พิมศิริ 
13
6512615015
นางสาวธัญชนก คำศรี 
14
6512615017
นางสาวปาริฉัตร โตเอี่ยม 
15
6512615018
นางสาวปาลิกา นกพ่วง 
16
6512615019
นางสาวพรรณพัชร คำแก้ว 
17
6512615021
นางสาวพิชชาพร คำปลื้ม 
18
6512615022
นางสาวมันทนา อินทูล 
19
6512615023
นางสาวรัตติกาล จุลศิลป์ 
20
6512615024
นางสาวลักษิกา กำหนดศรี 
21
6512615025
นางสาววันวิสาข์ กำมาทอง 
22
6512615026
นางสาววิภาวี คณโฑมุกด์ 
23
6512615027
นางสาววิลาวัลย์ ด้วงแก่น 
24
6512615028
นางสาวศศิกานต์ อยู่ดี 
25
6512615029
นางสาวศศิการ พันธุกูล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การบัญชีบัณฑิต กลุ่ม 1
ระดับ บัญชีบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2565

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
6512615030
นางสาวศิรประภา สนใจ 
27
6512615031
นางสาวสิดาพร แสงโสด 
28
6512615032
นางสาวสิรินทรา สลับสี 
29
6512615033
นางสาวเบญญาภา เพชรแก้ว 
30
6512615034
นางสาวสุวนันท์ บัวปั่น 
31
6512615035
นางสาวอนุธิดา ทวีบูรณ์ 
32
6512615036
นางสาวอภิรัตน์ ล้วนพฤกษ์ 
33
6512615037
นายธนเดช ด่อนดี 
34
6512615038
นายบูรพา โรจน์บุญถึง 
35
6512615039
นายพงษ์พิสุทธิ์ งามนิล 
36
6512615041
นายสิรภพ พิมพ์หล่อน 
37
6512615042
นายอัครชัย ทรัพย์เกิด 
38
6512615043
นายณัฐวุฒิ อยู่คำ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................