มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน กลุ่ม 1
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2563

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6312407002
นางสาวชนิดาพร ม่วงเอี่ยม 
2
6312407008
นางสาวปณิตา หงษ์โต 
3
6312407011
นางสาวสุพัตรา เรืองวารี 
4
6312407013
นางสาวเอกนรี ดวงวิหาญ 
5
6312407014
นายกฤติพงศ์ ทับทิม 
6
6312407016
นายไชยวัฒน์ พลมนตรี 
7
6312407018
นายณัฐสิทธิ์ ชูศรี 
8
6312407022
นายนัฐนันท์ ชาดี 
9
6312407023
นายนำพล คะระนันท์ 
10
6312407027
นายวรากรณ์ แพพ่วง 
11
6312407070
นายพิษณุ สีบุตรา 
12
6312407072
นางสาวไพลิน เจียรเจริญกิจ 
13
6312407073
นางสาวรุจิรัตน์ งามลำยวง 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................