มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ภาษาจีน กลุ่ม 1
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2566

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6612416002
นางสาวกัลยกร เกณฑ์มา 
2
6612416003
นางสาวกุมภา แซ่ม้า 
3
6612416005
นางสาวจรัญพร แซ่เซี่ยงใช่ 
4
6612416006
นางสาวจิรัฐติกาล เลิศวนสกุล 
5
6612416008
นางสาวฐิติพร อินทรีย์ 
6
6612416009
นางสาวณัฐนิชา นวมเฟื่อง 
7
6612416010
นางสาวณัฐรดา แสนเกตุ 
8
6612416011
นางสาวตุลลยา ฝ่ายเทศ 
9
6612416012
นางสาวทิฐินันท์ ปานเกิด 
10
6612416013
นางสาวธัญวรัตน์ โพธิ์แดง 
11
6612416014
นางสาวนภัสรา คงสวัสดิ์ 
12
6612416015
นางสาวนภัสสร ฟักเกตุ 
13
6612416016
นางสาวนันทนัช อ้ายคำ 
14
6612416017
นางสาวเบญญาภา จงธรรม 
15
6612416018
นางสาวเบญญาภา ตุงคะศิริ 
16
6612416020
นางสาวปัณธิมา ไฝเพชรดี 
17
6612416021
นางสาวปานระพี เทศพันธ์ 
18
6612416023
นางสาวพรจันทร์ - 
19
6612416025
นางสาวพลอยประกาย อุ่นวงค์ 
20
6612416026
นางสาวพัชราภา มีชัย 
21
6612416030
นางสาวสิริกันยา คลังน้อย 
22
6612416031
นางสาวสุชานันท์ พวงเงิน 
23
6612416032
นางสาวสุพรรณี กวินวนาลัย 
24
6612416033
นางสาวสุวิมล ไพศิริรัตนกุล 
25
6612416034
นางสาวอัญชลีพร บุญหนัก 
26
6612416037
นายนครินทร์ กองไธสง 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................