มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการ กลุ่ม 4
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6015602010
นางสาวพรนภา แพ่งเม้า 
2
6015602023
นางสาวอุไรวรรณ คชนิล 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................