มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กลุ่ม 1
ระดับ เทคโนโลยีบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5812244006
นางสาวณัฐกานต์ ทองดี 
2
5812244011
นางสาวนฤมล จีนภักดี 
3
5812244027
นางสาวสุดารัตน์ วงศ์แก้ว 
4
5812244047
นายปฏิพัทธ์ จาดอินทร์ 
5
5812244058
นายรชฏ รัตนอุทัยกูล 
6
5812244062
นายวิทวัส หนูมาก 
7
5812244063
นายวินิจ เพชรดี 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................