มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการ กลุ่ม 2
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2557

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5712602098
นางสาวสุฑารัตน์ สมทะนะ 
2
5712602099
นางสาวสุณิสา เรืองศรี 
3
5712602100
นางสาวสุธาวัลย์ คำใส 
4
5712602102
นางสาวสุนทรี จันทร์ศรี 
5
5712602109
นางสาวอุไรวรรณ ผาสุข 
6
5712602121
นายพงศกร กุลแก้ว 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................