มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ กลุ่ม 5
ระดับ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2565

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6512254058
นางสาวธนัญญา รักงาม 
2
6512254161
นางสาวณภัทร อุตะจันทร์ 
3
6512254162
นางสาวณัฎฐพร หวาเกตุ 
4
6512254163
นางสาวณัฐชญา คงเจริญ 
5
6512254164
นางสาวณิชา กัลปพฤกษ์ 
6
6512254165
นางสาวธนพร เกษปา 
7
6512254166
นางสาวธัญทิวา จันทร์ศรี 
8
6512254167
นางสาวนันทนา วังคีรี 
9
6512254169
นางสาวนิรชา สมัครเขตรกิจ 
10
6512254170
นางสาวพัชราภา เมืองศรี 
11
6512254172
นางสาวพิมพ์ลภัส สังข์มะนะ 
12
6512254173
นางสาวเพ็ญนภา การะเกตุ 
13
6512254174
นางสาวภัทราภรณ์ เกียรติณรงค์ 
14
6512254175
นางสาวมณีรัตน์ บุญประกอบ 
15
6512254176
นางสาวมุทิตา แก้วไผ่ซอ 
16
6512254177
นางสาวมุลิตา แก้วไผ่ซอ 
17
6512254179
นางสาวลักษ์ขณา ประจำเขต 
18
6512254180
นางสาววณิชยา มายะนันท์ 
19
6512254181
นางสาววรภร ภาคสาลี 
20
6512254182
นางสาววสุธิดา เขียวสี 
21
6512254183
นางสาววิชญาพร จันทร์แปลง 
22
6512254184
นางสาวศตพร ชะอุ่ม 
23
6512254185
นางสาวศิริภัสสร ศิรินาค 
24
6512254186
นางสาวศิริยากร สิทธิอ่วม 
25
6512254187
นางสาวสมฤทัย ครองสิน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ กลุ่ม 5
ระดับ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2565

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
6512254188
นางสาวสิริลักษณ์ ผอบเงิน 
27
6512254189
นางสาวสุกัญญา บุญมาก 
28
6512254190
นางสาวสุตาภัทร ยังเหลี่ยม 
29
6512254191
นางสาวสุทธิดา ใจดี 
30
6512254192
นางสาวอธิติญา อาณาเขต 
31
6512254193
นางสาวอารียา หมีใจ 
32
6512254194
นายบุญณวิช บริสุทธิ์สมบูรณ์ 
33
6512254195
นายภัทรพล สว่างโคกกรวด 
34
6512254196
นายรัฐชานนท์ หวะสุวรรณ์ 
35
6512254198
นางสาวกัญญารัตน์ คำเงิน 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................