มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ กลุ่ม 1
ระดับ เศรษฐศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2562

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6212617001
นางสาวบุษบา ด้วงนาค 
2
6212617002
นางสาวปรียากร แอ๊ดออน 
3
6212617003
นางสาวปิยะรัตน์ จันครา 
4
6212617004
นางสาวเพ็ญพิชชา อะฮีร์ 
5
6212617006
นายกฤษฎา ม่วงทอง 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................