มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา รุ่น 2
ระดับ ครุศาสตรมหาบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2561

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6167123001
นางจันทรเพชร ไกรโชค 
2
6167123002
นางสาวฉัตรญาณิน แก้วกอ 
3
6167123003
นางโชติกา ปิลาผล 
4
6167123004
นางสาวธนพร อรุณธัญญาวิรัช 
5
6167123005
นางพัชรี ปุ่มสันเทียะ 
6
6167123006
นางสาวสิริณดา เจริญชอบ 
7
6167123007
นางสาวสุภาวดี ทองเทศ 
8
6167123008
นางสาวสุภาวดี พรมสอน 
9
6167123009
นายขจรเกียรติ ยศตุ้ย 
10
6167123010
นายมรกต วงษ์มี 
11
6167123011
นายสุรภาพ สุปง 
12
6167123012
นายณัฐวัฒน์ วรรณชัย 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................