มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา รุ่น 2
ระดับ ครุศาสตรมหาบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2561

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6167123001
นางจันทรเพชร ไกรโชค 
2
6167123003
นางโชติกา ปิลาผล 
3
6167123004
นางสาวธนพร อรุณธัญญาวิรัช 
4
6167123005
นางพัชรี ปุ่มสันเทียะ 
5
6167123008
นางสาวสุภาวดี พรมสอน 
6
6167123009
นายขจรเกียรติ ยศตุ้ย 
7
6167123011
นายสุรภาพ สุปง 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................