มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิทยาการข้อมูลและการจัดการสารสนเทศ กลุ่ม 1
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2562

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6212264001
นางสาวกนกอร จันทร์ศรี 
2
6212264003
นางสาวจารุวรรณ พรมรอด 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................