มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การบริหารการศึกษา แผน ก.
ระดับ ครุศาสตรมหาบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2559

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5967101002
นางสาวชัชสุดา อาจศักดี 
2
5967101005
นางสาวณัฐณพัชร์ กลิ่นใจ 
3
5967101007
นางสาววาสนา แก่งศิริ 
4
5967101008
นางสาวศิรินภา คำสุกดี 
5
5967101009
นางสาวอัจฉรา อินทนานนท์ 
6
5967101010
นางสาวอุไรทิพย์ ชาวนา 
7
5967101011
นายทองสุข เทียมราช 
8
5967101014
นายสุวัฒน์ชัย ฉวีศักดิ์ 
9
5967101015
นายอนุชา ปาคา 
10
5967101017
นางสาวกุสุมา ปานธีระ 
11
5967101018
นางสาวนิภาพร มั่นคง 
12
5967101020
นางสาวพิมพ์พันธุ์ สิงโต 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................