มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การบริหารการศึกษา แผน ก.
ระดับ ครุศาสตรมหาบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2559

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5967101002
นางสาวชัชสุดา อาจศักดี 
2
5967101007
นางสาววาสนา แก่งศิริ 
3
5967101009
นางสาวอัจฉรา อินทนานนท์ 
4
5967101011
นายทองสุข เทียมราช 
5
5967101015
นายอนุชา ปาคา 
6
5967101017
นางสาวกุสุมา ปานธีระ 
7
5967101018
นางสาวนิภาพร มั่นคง 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................