มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การสอนและการบริหารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รุ่น 11
ระดับ ครุศาสตรมหาบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5867203002
นางสาวสุดารัตน์ เผือกสงค์ 
2
5867203003
นางสาวอมรรัตน์ คล้ายสอน 
3
5867203005
นายกรกฎ เห็นชัด 
4
5867203006
นายธนากร ยุบล 
5
5867203008
นายจิรพัฒน์ ประเสริฐศักดิ์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................