มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา เกษตรอินทรีย์ กลุ่ม 1
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6012206001
นางสาวณัฐมล เนียมจันทร์ 
2
6012206002
นางสาวมนต์นภา แซ่สง 
3
6012206003
นางสาวรุจิรดา แซ่หลอ 
4
6012206004
นายวิภู วิทยาภรณ์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................