มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สัตวศาสตร์และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ กลุ่ม 1
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2565

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6512274001
นางสาวกวินี โยธาดี 
2
6512274003
นางสาวชลลดา กระเซ็น 
3
6512274004
นางสาวณัฐลดา ชูพันธ์ 
4
6512274005
นางสาวทัตพร งามตรง 
5
6512274006
นางสาวธนภรณ์ ชาวลำเนา 
6
6512274007
นางสาวธัญญารัตน์ พิศอ่อน 
7
6512274008
นางสาวนุชจรี เย็นใจ 
8
6512274009
นางสาวปาลิตา พรมอยู่ 
9
6512274011
นางสาวพรญาณี ปานเกิด 
10
6512274012
นางสาวพัชราภา ใจพิมพ์ 
11
6512274013
นางสาวพัชรี เปียมี 
12
6512274014
นางสาวเพ็ญนภา เสาเสนา 
13
6512274015
นางสาวแพรวา ขันทอง 
14
6512274016
นางสาวรัตนาภรณ์ เชิดกลิ่น 
15
6512274017
นางสาวราตรี ศรีวิรัตน์ 
16
6512274019
นางสาวศศิกานต์ สูตรอุดม 
17
6512274020
นางสาวสุชานันท์ ไกรทอง 
18
6512274021
นางสาวสุพรรณษา ผู้ผ่อง 
19
6512274022
นางสาวอรนภา เกตุศรี 
20
6512274024
นายก่อเกียรติ สร้อยจรุง 
21
6512274025
นายเฉลิมฤทธิ์ ยวงยิด 
22
6512274026
นายทนงศักดิ์ แก้วเสน 
23
6512274027
นายธนกฤต เวียงใต้ 
24
6512274028
นายธนวัฒน์ อินทกูล 
25
6512274029
นายธเนศ ต่างจรูญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สัตวศาสตร์และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ กลุ่ม 1
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2565

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
6512274030
นายธันยธรณ์ จีแจ่ม 
27
6512274031
นายธีรภัทร์ ฉิมแย้ม 
28
6512274032
นายธีรศักดิ์ บุญมี 
29
6512274033
นายนฤเบษ จันทะคุณ 
30
6512274034
นายเพชร บุญสะระณะ 
31
6512274035
นายภาณุวัฒน์ ขำน้อย 
32
6512274037
นายรัชชานนท์ เกตุแสง 
33
6512274039
นายศักดิ์สิทธิ์ นิลศิริ 
34
6512274041
นายสุทน เสงี่ยมพันธ์ 
35
6512274042
นายสุรสิทธิ์ เสนาะจิตร 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................