มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ แบบ 2 (2.1)
ระดับ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2564

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6469422002
นางสาวสระเกตุ ปานเถื่อน 
2
6469422003
พระมหาชีวิน พุทธา 
3
6469422004
นายจิรกฤต ธนกฤตศนนท์ 
4
6469422005
นายเผ่าพันธุ์ ดอกมะลิป่า 
5
6469422006
นายสยาม เจติยานนท์ 
6
6469422007
นายอภินันท์กิตติ์ ด่านเจริญกิจกุล 
7
6469422008
นางสาวพนาวัน เปรมศรี 
8
6469422011
นางสาวสิริลักษณ์ วงศ์ประสิทธิ์ 
9
6469422012
นางสุกัลยา ประจิตร 
10
6469422013
นายดำรงค์ ทองศรี 
11
6469422015
นายมานิตย์ ศรีไพร 
12
6469422016
นายวิชิด ประภาษา 
13
6469422017
นายอนุพันธ์ เรืองพรวิสุทธิ์ 
14
6469422018
นายอนุวัฒน์ ทองแสง 
15
6469422022
นางสาวกรรณิการ์ ไกรกิจราษฎร์ 
16
6469422023
นายวันชัย บุษบา 
17
6469422024
จ่าเอกกิตติพล บัวทะลา 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................