มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร กลุ่ม 1
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2564

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6412234001
นางสาวกมลชนก หลำพริ้ง 
2
6412234003
นางสาวจันทรา แก้วทุ่ง 
3
6412234004
นางสาวจันทิมา สุปะไตย 
4
6412234006
นางสาวจิตอารีย์ ราชา 
5
6412234007
นางสาวชนิกานต์ ขอผล 
6
6412234010
นางสาวปทิตตา แสนน้อย 
7
6412234011
นางสาวสุธาธินี สุขันธ์ 
8
6412234012
นางสาวอจิรวดี หึมวัง 
9
6412234013
นายเกียรติศักดิ์ แชมี 
10
6412234014
นายชนัฐ รอดรัตน์ 
11
6412234015
นายธนวันต์ บุญทั่ง 
12
6412234017
นายภานุพงษ์ ศิริฐาน 
13
6412234018
นายภูวเดช คำหล้า 
14
6412234019
นายเมษา ดำมินเศก 
15
6412234020
นายรวิพล แก้วมงคล 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................