มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 19/07
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5835612006
นางสาวนิภาพร โพระยับ 
2
5835612008
นางสาวมาริสา พิณชัยแก้ว 
3
5835612012
นางสิริยากรณ์ พิมพ์รัตน์ 
4
5835612013
นางสาวสุชาวลี ทองทวี 
5
5835612014
นางสาวสุนิสา เกตุทอง 
6
5835612015
นางสาวสุนิสา ว่านเครือ 
7
5835612018
นางอริษา แจ่มจำรูญ 
8
5835612022
นายถิรวัฒน์ กลิ่นสุวรรณ 
9
5835612027
นายเอกลักษณ์ ทองอู๋ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................