มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ชีววิทยา กลุ่ม 1
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2564

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6412213001
นางสาวจิดาภา มรดกพนา 
2
6412213003
นางสาวทิพย์ไพวรรณ คงกล่อม 
3
6412213006
นางสาวพิมพ์สุจี สงปาน 
4
6412213007
นางสาวมณีรัตน์ คำเลิศ 
5
6412213008
นางสาววรรณษา ตุ่นเป็ง 
6
6412213009
นางสาววลัยพรรณ ภูมี 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................