มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการ 20/42
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2559

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5932602031
นางสาวกัญญาณัฐ ลานทอง 
2
5932602033
นางสาวชฎาภา ชื่นชม 
3
5932602036
นางสาวทักษพร แก้วทุ่ง 
4
5932602039
นางสาวลลิตา คงควร 
5
5932602044
นางสาวสุวิมล ขำใจ 
6
5932602046
นายเงิน ทองรวย 
7
5932602047
นายจิรพันธุ์ รื่นพงษ์ 
8
5932602048
นายจิรายุส กองสุวรรณ 
9
5932602049
จ่าอากาศเอกเจตนิพัทธ์ ใจคำ 
10
5932602053
จ่าอากาศโทพงศกร พรมฉิม 
11
5932602054
นายภุชงค์ จันทร 
12
5932602055
นายวันชัย นาคเจือทอง 
13
5932602061
นางสาวภัตนรินทร์ เปียพัด 
14
5932602063
นางสาวสุดารัตน์ แสนวันนา 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................