มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ศึกษา กลุ่ม 1
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2566

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6612271001
นางสาวกานต์ธิดา แพทย์ชัยโย 
2
6612271002
นางสาวภาวินี มั่นไสย์ 
3
6612271003
นางสาวมนฑกานต์ บัวทอง 
4
6612271004
นางสาววรัญญา โพธิ์ทอง 
5
6612271005
นางสาวสุภัชชา ปิ่นทอง 
6
6612271006
นางสาวสุวิมล อินสลุด 
7
6612271008
นายธนชิด ปานเกิด 
8
6612271009
นายพัฒธนศักดิ์ สงขัย 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................