มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิศวกรรมอาหาร กลุ่ม 1
ระดับ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2565

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6512276004
นางสาวศิริมาศ ตื้อยา 
2
6512276005
นางสาวศิริรัตน์ แซ่ย่า 
3
6512276006
นายมนตรี สุขโฉม 
4
6512276008
นายเศรษฐพงศ์ แสนพันธ์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................