มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการระบบเกษตรอินทรีย์ กลุ่ม 1
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2561

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6112262001
นางสาวญาดา บุญพรม 
2
6112262002
นางสาวปวีณา สีเมืองสำนัก 
3
6112262003
นางสาวสุภาณี สุขโชติ 
4
6112262004
นายชญานนท์ มณีแก้ว 
5
6112262005
นายอานนท์ ขมวดทรัพย์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................