มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การบัญชีบัณฑิต 21/12
ระดับ บัญชีบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6035615002
นางสาวกมลรัตน์ สายแก้ว 
2
6035615010
นางสาวชุติมา อินทร์ศวร 
3
6035615018
นางสาวธัญญลักษณ์ เขื่อนเพชร 
4
6035615019
นางสาวธัญญารัตน์ บุญภิบาล 
5
6035615020
นางสาวธัญพิชชา โสนาง 
6
6035615031
นางสาวมุกรินทร์ มิตรบ้านยาง 
7
6035615036
นางสาวรัชวิภา คงหนองลาน 
8
6035615037
นางรัตนาภรณ์ ชัยชมภู 
9
6035615043
นางสาวสไบทิพย์ แคะนาค 
10
6035615047
นางสาวหนึ่งฤทัย เถื่อนคำ 
11
6035615080
นางสาวสุนารี เอี่ยมหุ่น 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................