มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา จิตวิทยาและการแนะแนว กลุ่ม 1
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2566

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6612108001
นางสาวจันทร์จิรา อ้นคง 
2
6612108002
นางสาวจินตนา ยอดนวล 
3
6612108003
นางสาวจุฑามาศ นิมิตร 
4
6612108006
นางสาวชลธิชา เอี่ยมเมี้ยน 
5
6612108007
นางสาวณัชทภัส คงแก้ว 
6
6612108008
นางสาวณัฏฐณิชา พุ่มพิน 
7
6612108010
นางสาวธนัชชา ฉิมศรี 
8
6612108011
นางสาวนภาพร อมรพงษ์ 
9
6612108012
นางสาวปนัสยา เงินจุ่ม 
10
6612108013
นางสาวประวีณา เกตุโต 
11
6612108014
นางสาวพิยดา กันทะวงค์ 
12
6612108015
นางสาวมณฑิตา จันทร์คีรี 
13
6612108016
นางสาวมนัสนันท์ กิจพายัพ 
14
6612108017
นางสาวรัตนวลี นพรัตน์ 
15
6612108018
นางสาวลิลณี เพิ้งจันทร์ 
16
6612108019
นางสาวศญาณภัทร หม่อมศักดิ์ 
17
6612108020
นางสาวศิริกาญจน์ จอยพุก 
18
6612108021
นางสาวสร้อยสุดา น้อยหุ่น 
19
6612108022
นางสาวสรัลรัตน์ คำใจวงศ์ 
20
6612108023
นางสาวสุชานุช งามอ่อน 
21
6612108024
นางสาวอริษา คำหางหงส์ 
22
6612108025
นางสาวอัญชลี ตรีภรณ์ 
23
6612108026
นางสาวอารียา สมพงษ์ 
24
6612108028
นายธนาธิป หม้อทอง 
25
6612108029
นายธีรพล ดำดี 
26
6612108030
นายพีรภัทร ดีบ้านคลอง 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................