มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา คณิตศาสตร์ กลุ่ม 2
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2559

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5913106023
นางสาวกมลรัตน์ ดุกขุนทด 
2
5913106024
นางสาวกาญจนาพร นาคสิงห์ 
3
5913106025
นางสาวเจนจิรา โตเครือดี 
4
5913106026
นางสาวเจนจิราธรณ์ ชูศรี 
5
5913106027
นางสาวณัฐณิชา ทรงสิทธิเดช 
6
5913106028
นางสาวณัฐสุดา ไตรยงค์ 
7
5913106029
นางสาวธันย์ชนก แสงลำภู 
8
5913106030
นางสาวผาณิต โพธิ์ถวิลเกียรติ์ 
9
5913106031
นางสาวพิมพ์สุภัค สุคนธ์ปิยสิริ 
10
5913106032
นางสาวภัทรวดี ใจขันธ์ 
11
5913106033
นางสาววรารัตน์ ศรีอ๊อด 
12
5913106034
นางสาววิกานดา ดวงตาโคตร 
13
5913106035
นางสาววิชุตา ศรีละโพธิ์ 
14
5913106036
นางสาววิมลิน จุ้ยบาง 
15
5913106037
นางสาวสิริลักษณ์ ทองเกตุ 
16
5913106038
นางสาวสุกัญญา มากมูล 
17
5913106039
นางสาวสุชาดา ชัยยะ 
18
5913106041
นายนิวัฒน์ สุขรัง 
19
5913106042
นายพีรพล ฤทธิ์เรืองชัย 
20
5913106043
นายอนุพงษ์ ยาอยู่สุข 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................