มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ กลุ่ม 1
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2556

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5612231003
นางสาวจันทร์จิรา พรมพินิจ 
2
5612231005
นางสาวจีรสุดา ดารักษ์ 
3
5612231019
นายกิตติภพ นวลจันทร์ 
4
5612231026
นายภาคย์ ดีพูล 
5
5612231033
นายสนธยา นุชเปรม 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................