มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง กลุ่ม 2
ระดับ รัฐศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6012426025
นางสาวลลนา การะทัก 
2
6012426057
นางสาวกมลพร ทองพงษ์เนียม 
3
6012426058
นางสาวจิราภรณ์ สิงห์โต 
4
6012426059
นางสาวณัฐนรี ชาญชัยวีระพันธ์ 
5
6012426060
นางสาวณิชาภัทร อู่อินทร์ 
6
6012426061
นางสาวดลปภัสร์ ฮึกหาญณรงค์ 
7
6012426062
นางสาวเต็มกมล ราษฎร์ประดิษฐ 
8
6012426064
นางสาวธัญยรัตน์ ม่วงแพร 
9
6012426065
นางสาวนภัสสร ชัยสุข 
10
6012426066
นางสาวนวรัตน์ ทองอินทร์ 
11
6012426067
นางสาวน้ำทิพย์ เปรมเมือง 
12
6012426068
นางสาวนิศาชล กรแสง 
13
6012426069
นางสาวประกายกานต์ ภู่เทศ 
14
6012426070
นางสาวปาริฉัตร สดมี 
15
6012426071
นางสาวพรพิมล จันโท 
16
6012426072
นางสาวพรสวรรค์ ชิดท่วม 
17
6012426074
นางสาวภาวิไล อุ่นนุช 
18
6012426075
นางสาวรัชดาพร แก้วคำ 
19
6012426076
นางสาวรุ่งทิวา โตกราน 
20
6012426077
นางสาวลักษณารีย์ นามวงค์ 
21
6012426078
นางสาววัชราภรณ์ จรแจ่ม 
22
6012426079
นางสาววาสนา ขวัญแจ้ง 
23
6012426080
นางสาววิลาสินี สำคัญ 
24
6012426081
นางสาวศศิวิมล สูตรชัย 
25
6012426082
นางสาวศิรินทิพย์ ช่างเงิน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง กลุ่ม 2
ระดับ รัฐศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
6012426083
นางสาวศิริวิมล ปั้นไล้ 
27
6012426084
นางสาวอรณิช ครุฑจับนาค 
28
6012426085
นางสาวอาทิตา คงภักดี 
29
6012426086
นางสาวอารีรัตน์ คงจะดี 
30
6012426087
นายกมลภพ บัวบานเเย้ม 
31
6012426088
นายจิรวัฒน์ บุตรบุญ 
32
6012426089
นายณัฐชนน มาเกตุ 
33
6012426090
นายถิรวัฒน์ ประทิศ 
34
6012426091
นายธนาธิป มีทั่ง 
35
6012426092
นายนนทวัฒน์ งามโสภา 
36
6012426093
นายนฤสรณ์ พรมเสน 
37
6012426094
นายปริญญา แฟ้มคลองขอม 
38
6012426095
นายพงศกร ศิริขจรพันธ์ 
39
6012426096
นายพัสวี หมวดสันเทียะ 
40
6012426097
นายพีรพล กวางทอง 
41
6012426098
นายภัทรพงษ์ แจ้งจันทร์ 
42
6012426099
นายภูธิป บุญเถา 
43
6012426100
นายภูมิพรรณ คำพัก 
44
6012426101
นายภูวนัย เอี่ยมมา 
45
6012426102
นายยศสรัล จริยา 
46
6012426103
นายรัฐชานนท์ ปั๋นจา 
47
6012426104
นายสถาพร พวงทอง 
48
6012426106
นายสุทธิภัทร อ่อนละมูล 
49
6012426107
นายอันดามัน อินทรพันธ์ 
50
6012426108
นายอุมัร ยิ้มนวล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง กลุ่ม 2
ระดับ รัฐศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
51
6012426109
นางสาวศิริพรรณ รอดเจริญ 
52
6012426110
นางสาวศิริพร รอดเจริญ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................