มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ภาษาไทย กลุ่ม 1
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5812418026
นางสาวรวินท์นิภา ตุ่นเงิน 
2
5812418036
นางสาวสมศิริ ปั้นเพ็ง 
3
5812418044
นางสาวอริษา คลองเคียน 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................