มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ กลุ่ม 3
ระดับ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2559

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5912254112
นางสาวพิมพกานต์ จงเจริญ 
2
5912254125
นางสาวศิริรัตน์ แจ่มศรี 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................