มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการ 17/40
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2556

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5632602001
นางสาวกัญญารัตน์ ตั้งมั่นดี 
2
5632602004
นางสาวจิราวรรณ ทิพจักษุ 
3
5632602006
นางสาวณัฐภัทร ปัญญากร 
4
5632602007
นางสาวทิพย์สุดา เหมือนมี 
5
5632602009
นางสาวนิธิวดี ยศเจริญ 
6
5632602026
นางสาวสุธาทิพย์ ก้อนแก้ว 
7
5632602027
นายชญานนท์ ขำพงศ์ 
8
5632602031
นายณัฐพงษ์ สุวิเชียร 
9
5632602034
นายพงษ์พฤกษ์ สุวรรณพงศ์ 
10
5632602036
นายวชิระ นทีประสิทธิพร 
11
5632602038
นายวิศรุต ฟักภูทอง 
12
5632602039
นายเศรษฐ์สิริ จิรโรจน์ 
13
5632602131
นายกฤตกร มออ่อง 
14
5632602135
นางสาวบุญชณัฎฐา ธนะชูติวีระนันท์ 
15
5632602136
นางสาวศิรินาถ เมฆอรุณกมล 
16
5632602137
นายปรมินทร์ ไชยพรมมา 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................