มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการ กลุ่ม 3
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5815602008
นางสาวจุฑามาศ ส่งแจ้ง 
2
5815602025
นางสาวปิยาภรณ์ ไม้สนธิ์ 
3
5815602046
นางสาวอรุณรัตน์ พรมส้มซ่า 
4
5815602051
นายธวัช ฟักบ้านใหม่ 
5
5815602053
นายแสงโคม ไวยภาคย์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................