มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ 18/37
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2557

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5732419003
นางสาวจุฑารัตน์ ธีสา 
2
5732419005
นางสาวฐิตาพร ยอดเพชร 
3
5732419006
นางสาวฐิติรัตน์ บุญเที่ยง 
4
5732419007
นางสาวธนาพร อินคุ้ม 
5
5732419009
นางสาวปริศนา ประสงค์ 
6
5732419011
นางสาวพัชราภรณ์ เทียนลำ 
7
5732419013
นางสาวโยษิตา อินทร์สำราญ 
8
5732419019
นางสาวสิริกาญจน์ คีรีภูมิรัตน์ 
9
5732419020
นางสาวสุพิชชา มั่นคง 
10
5732419021
นางสาวสุรภา สว่างเรืองศรี 
11
5732419025
นายบัญชา ภูกาสอน 
12
5732419026
สิบตรีปฏิภาณ มั่นแดง 
13
5732419029
นายภาขินัย กาวิชัย 
14
5732419030
สิบตรีสยามรัฐ เงินแจ้ง 
15
5732419031
นายสิทธิเดช อยู่คง 
16
5732419034
นางสาวสุนิสา ลิ่มทองน้อย 
17
5732419036
นายมนตรี แสงสุวรรณ์ 
18
5732419037
นายชาตรี ตรีสงฆ์ 
19
5732419038
นางสาวภารดี พันท้าว 
20
5732419039
นางสาวณัฐกมล โพธิ์ศรี 
21
5732419042
นางสาวธัญญาลักษณ์ สุขเถื่อน 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................