มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา เซรามิกส์ กลุ่ม 1
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6012215001
นางสาววิริยา จันทะแพง 
2
6012215005
นายทศพร ขิงหอม 
3
6012215006
นายพงศธร พรานเสือ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................